-        ANRE admite, într-o Scrisoare adresat? Ministerului Energiei, c? aceast? cot? bag? investitorii în insolven??, dar paseaz? problema la Ministerul Energiei.
-        Exist? ?i o a doua propunere de cot?, de 12,3% pentru 2017.


     Condi?ia: s? se modifice urgent Legea 220 Surpriz? de propor?ii pentru investitorii din sectorul regenerabilelor. Dup? ce au solicitat autorit??ilor, la modul imperios, în nenum?rate rânduri, cre?terea obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile pentru salvarea sectorului regenerabilelor, ace?tia constat? acum c? Autoritatea Na?ional? de Reglementare în domeniul Energiei –ANRE propune pentru anul 2017 o cot? cu mult redus?, de 8,3% . „Cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie (E-SRE) care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017 a rezultat ca fiind egal? cu 8,3% din consumul final brut de energie electric?. Men?ion?m faptul c? prin considerarea nivelului cantit??ii de energie electric? exceptat? a marilor consumatori electro-intensivi ca urmare a acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015 ?i a celor în curs de emitere în perioada 2016 – 2017, impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali va cre?te pentru consumatorii finali neexcepta?i ajungând la valori cuprinse între 42 lei/MWh ?i 43 lei/MWh, care corespund unor consumuri exceptate între 8000 GWh ?i 9000 GWh”, se precizeaz? în Nota ANRE privind cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017, publicat? pe site-ul institu?iei.

Dup? trei ani la rând în care cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie a fost men?inut? la nivele sc?zute, ANRE love?te dramatic investi?iile din sectorul regenerabilelor prin aceast? cot? propus? de 8,3 %, comparativ cu 12,15% în 2016 , respectiv 17% cât s-a prev?zut ini?ial în Legea 220/2008, lege în baza c?reia s-au f?cut toate investi?iile din sector, reclam? investitorii din domeniu, care se declar? uimi?i ?i îngrijora?i de propunerea Autorit??ii. Potrivit acestora, decizia ANRE va aduce faliment în mas? garantat în industria energiei regenerabile.


Martin Moise, PATRES: Practic, ANRE a hot?rât c? România nu are nevoie de energie regenerabil? ?i mai bine b?g?m to?i produc?torii anul viitor în faliment

„Pentru noi aceast? veste a venit ca un ?oc. Practic, ANRE a hot?rât ieri c? România nu are nevoie de energie regenerabil? ?i mai bine b?g?m to?i produc?torii anul viitor în faliment. Când s-au f?cut investi?iile, legea 220 prevedea o cot? care urma s? creasc? an de an pân? la 20%. În 2014 trebuia s? avem 15% ?i am avut 11.1%, în 2015 trebuia s? avem 16%, am avut 11.9%, în 2016 – 17% ?i avem 12.15%. Dup? ce timp de 3 ani de zile statul nu ?i-a respectat promisiunea, veniturile produc?torilor au tot sc?zut ?i au ajuns deja sub limita de suportabilitate, pentru anul viitor se prefigureaz? o cot? de 8.3% fa?? de 18% cât era prev?zut în legea ini?ial? în baza c?reia în România s-au investit peste 8 miliarde de euro…Deja azi avem un excedent în pia?? de peste 6 milioane de certificate verzi ?i peste jumatate de milion au expirat – a?teptarea legitim? a investitorilor era ca statul m?car în ceasul al doisprezecelea s? remedieze situa?ia. În mod total contrar, situa?ia merge din groaznic în catastrofal, se prefigureaz? ca la anul gradul de acoperire al cotei va fi de doar 45% f?r? a lua în calcul excedentul mai sus men?ionat (dac? lu?m în calcul ?i excedentul gradul de acoperire scade la 30%). Astfel, România ajunge în situa?ia ridicol? prin care spune c? sus?ine energia regenerabil? când în realitate sus?ine doar o treime din produc?ie”, sus?ine Martin Moise, PrimVicepre?edinte al PATRES (Organiza?ia Patronal? a Produc?torilor de Energie din Surse Regenerabile din România).

Soarta regenerabilelor se decide la Ministerul Energiei. Cota obligatorie de certificate verzi ar putea fi de 12,3% pentru 2017 dac? se modific? urgent Legea 220

Nota ANRE vine de data aceasta înso?it? de o Scrisoare de în?tiin?are adresat? de pre?edintele Niculae Havrile? ministrului Energiei, Victor Grigorescu, în care se apreciaz? c? „prin stabilirea cotei obligatorii de E-SRE care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi la nivelul de 8,3%, schema de promovare prin certificate verzi risc? s? nu mai contribuie la atingerea obiectivului na?ional în anul 2020 de 24% energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie, ca urmare a posibilei reduceri a veniturilor produc?torilor de E-SRE ?i, pe cale de consecin??, la cre?terea riscului de intrare a acestora în insolven??”. ANRE admite astfel c? o cot? redus? la 8,3% bag? investitorii în insolven??, dar paseaz? problema la Ministerul Energiei.

Ca urmare, reprezentan?ii Autorit??ii propun în con?inutul adresei respective, spre analiz?, dou? posibile variante de stabilire ale cotei obligatorii de E-SRE care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi în anul 2017, în vederea aprob?rii prin hot?râre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cea de-a doua propunere este o cot? de 12,3% pentru 2017, care – spun reprezentan?ii ANRE – se poate stabili dac? se elimin? influen?a unor prevederi ale cadrului legal actual. Pratic, Ministerul Energiei ar trebui s? vin? urgent cu propunerea de modificare a Legii 220. În scrisoarea ANRE, se men?ioneaz? c? stabilirea unei cote de 12,3% s-a f?cut tot prin men?inerea impactului mediu al certificatelor verzi în factura consumatorilor finali la valoarea de 35 lei/MWh, astfel încât impactul în factura consumatorului final de energie neexceptat s? fie unul suportabil – 43 lei/MWH (acesta corespunde unui consum maxim de energie exceptat? de 9TWH).

În opinia reprezentantului PATRES, Martin Moise, propunerea ANRE de a cre?te eventual cota la 12.3 % prin modificarea legii este „?i mai ridicol? în sensul continu?rii amân?rii certificatelor verzi conform OUG 57 pân? la final de 2017”. Chiar ?i cu o astfel de propunere s-ar ajunge la un grad de acoperire de doar 68% f?r? a ?ine cont de excedentul existent deja în pia??. Dac? îl cuantific?m ?i pe acesta ajungem la un grad de acoperire de sub 50% – adic? tot dezastru complet, tot o form? f?r? fond, spune Martin Moise.

Referitor la modificarea Legii 220, din adresa ANRE reiese c? exist? inten?ia Ministerului Energiei este, pe de o parte, de a stabiliza veniturile produc?torilor de E-SRE, iar pe de alt? parte de a men?ine impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali la o valoare suportabil? prin relaxarea perioadei de recuperare a certificatelor amânate pe o perioad? de cel pu?in dubl? a perioadei de recuperare coroborat cu continuarea amân?rii certificatelor verzi pân? la 31.12.2017 pentru centralele eoliene, solare ?i hidroelectrice noi.

Calculul ANRE pentru cota propus? pe 2017

Potrivit Notei ANRE, cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi in anul 2017 a fost calculat?, luându-se în considerare gradul de realizare a obiectivului national ?i impactul certificatelor verzi în factura de energie a consumatorului final. “În conformitate cu ultimul Raport de progres al României pentru anii 2013 ?i 2014, elaborat de Ministerul Economiei . Astfel, se constat? c? ponderea energiei din surse regenerabile din cel mai recent an raportat, anul 2014, are cel pu?in valoarea stabilit? in traiectoria orientativ? pentru anul 2014”, men?ioneaz? ANRE.

Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electric? in anul 2017 se va men?ine constant la nivelul celui considerat pentru anul 2016, respectiv de 35 lei/MWh, potrivit Notei vizate.

Conform unei analizei efectuate în prima decad? a lunii iunie 2016, pe baza autoriza?iilor de înfiin?are acordate cu punere în func?iune in anul 2016, ANRE estimeaz? instalarea pân? la finele anului 2016 a unor capacit??i de producere E-SRE totalizând circa 574 MW. Pentru anul 2017 nu au fost considerate capacit??i noi de producere E-SRE având în vedere faptul c? sistemul de promovare prin certificate verzi se aplic? pentru centralele electrice puse în func?iune pân? la sfâr?itul anului 2016. Se ajunge astfel, estimativ, la acreditarea pân? la sfâr?itul anului 2016 a unei capacit??i instalate totale de circa 5292 MW, potrivit ANRE. În nota institu?iei se mai precizeaz? c? pre?ul mediu estimat al certificatelor verzi în anul 2017 pe pia?a de certificatelor verzi s-a considerat a fi pre?ul minim de tranzac?ionare a certificatului verde legal stabilit pentru anul 2016. Pentru consumul final de energie electric? considerat în anul 2017 s-a pornit de la consumul final de energie electric? realizat la nivelul anului 2015, la care s-a avut în vedere tendin?a de evolu?ie publicat? pe site-ul Institutului Na?ional de Statistic? pentru primele patru luni ale anului 2016, prin considerarea în calcul a unei cre?teri de 2% fa?? de 2015, respectiv o cre?tere de 1% pentru consumul final de energie electric? al anului 2017 fa?? de valoarea estimat? pentru anul 2016.

Efectele imediate estimate de PATRES dac? Guvernul aprob? cota propus? de ANRE:

– faliment masiv al industriei urmat de multe închideri de capacit??i de produc?ie;

– dupa ce capacit??ile se vor închide, foarte probabil România nu î?i va mai atinge ?intele obligatorii pentru 2020;

– dac? energia regenerabil? se reduce masiv în mixul energetic, pre?ul pentru consumatorul final va cre?te puternic;

– pierderea total? a credibilit??ii României în fa?a investitorilor din orice domeniu, ca ?i stat sigur ?i atractiv pentru investitii;

– cre?terea masiv? a comisioanelor din pia?a de certificate verzi, cât ?i a distorsiunilor din pia?a de energie.

Cititi mai multe pe: http://www.investenergy.ro/regenerabilii-ingropati-anre-propune-spre-aprobare-guvernului-o-cota-obligatorie-de-certificate-verzi-redusa-la-maxim-de-83-pentru-2017/